best free website templates


Kunder

Vi har inga särskilda begränsningar vad gäller vilka kunder vi arbetar med.  

Det är du som Affärscooach som bestämmer inriktningen på kunderna. Vi vill veta vilka bolag du vill jobba med och kommer att göra vårt bästa för att möjliggöra detta.

Nedan följer några user cases som kanske kan inspirera. 
(klicka på rubrikerna nedan för mer text)

Cooach är ett perfekt koncept för konsultföretag med 1-100 anställda. Genom dialog med Cooachbot i Slack kan konsulterna rapportera tid på projekt. Tiden överförs automatisk till lön om den anställde ska ha timlön. Tiderna förs efter godkännande över till Fortnox för fakturering där du har åtkomst till all funktionalitet för avtalsfakturering, fastprisprojekt m.m.

Utläggsredovisning och frånvarorapportering integreras enkelt med både lön och fakturering. 

Cooach support hjälper företagets medarbetare att utnyttja Slack på ett optimalt sätt för att kunna dra nytta av det digitala kontorets alla fördelar i effektivt samarbete, on- och offboarding av medarbetare, integration av extern kompetens och olika back office funktioner.

Cooach har den optimala lösningen för att hantera alla aspekter av relationen med underkonsulter. 

1. Underkonsulten läggs upp i vårt PA-system 


2. Underkonsulten rapporterat tid på projekt precis som anställda konsulter


3. Efter godkännande av tider så skapas istället för en lönespec ett fakturaunderlag


4. Underlaget förs över till underkonsultens egna bolag i Cooach


5. Underkonsultens arvode bokförs som en leverantörsfaktura

På detta sätt försvinner behovet hos underkonsulten att göra dubbel tidrapportering och hela processen med fakturering av arvode automatiseras.

Om du har kontakt företag som har eller planerar att etablera verksamhet i andra länder så är Cooach nyckeln till att strömlinjeforma administrativa processer och intern kommunikation. Cooach har idag användare förutom i Sverige i t ex Spanien och Polen.

Cooach har stöttat ett av Sveriges mest spännande fastighetsbolag i deras resa till en lyckad börsnotering. Arbetar du idag med mindre noterade bolag så vill vi gärna att du fortsätter med det tillsammans med Cooach.

En anpassning av ett entreprenörsbolag till ett börsfähigt bolag innebär ofta en stor omställning. Och inte minst höga kostnader. Hur säkerställer vi en finansiell rapportering enligt IFRS? Hur ska styrelsearbetet bedrivas för att uppfylla kraven på intern kontroll? 

Tillsammans gör vi övergången så sömlös som möjligt genom att tillföra lagom mycket av de kompetenser som behövs. Istället för att rekrytera en person som ska klara av allt så ställer vi ett helt team av kompetenser till förfogande. Det gör organisationen mindre sårbar och sparar pengar samtidigt som entreprenörskapet som skapat bolaget kan bibehållas.

Självklart! Alla företag är inte till för att förändra världen. Antal företag som ersätter en traditionell anställning ökar och kommer att fortsätta öka. För den som driver ett företag med det primära målet att kunna få ut en schysst ersättning och njuta av friheten det innebär att inte ha en chef är Cooach en sorts premiumversion av en digital gör-det-själv lösning. 

Cooach hjälper redan idag ett flertal företagare att säkerställa att företagandet blir så lönsamt som möjligt. Grunden är vår administrativa lösning som gör att bolaget kan sköta bokföring, betala fakturor och fakturera utan att behöva vare sig anlita en redovisningsbyrå eller utbilda dig till ekonom. 

Som Affärscooach är du den som ser till att alla frågor runt omkring företagandet hanteras på ett professionellt sätt. 

Medan de flesta andra digitala lösningar bygger på helt standardiserade processer kan Cooach anpassa och skräddarsy integrationer och processer till det specifika företag. 

Vår mest personalintensiva kund betalar ut lön till ca 700 personer per månad. Varje månad lite olika personer och bara prestationsbaserat. Då gäller det att ha ordning på processerna och automatisera så mycket som möjligt av arbetet för att få både ekonomi och kvalitet. 

Vi hjälper företag som har medarbetare spridda på många olika ställen att bygga en effektiv organisation. Eller öppnar upp möjligheten att utnyttja de möjligheter en distribuerad organisation innebär. 

Du kan luta dig mot våra egna erfarenheter och vi delar frikostigt med oss av våra egna och våra kunders erfarenheter. Vad är viktigast? Vad bör undvikas? Och inte minst hur används Slack och andra verktyg för att åstadkomma en effektiv organisation.

Cooach kan genom sin användarvänlighet lätt missuppfattas som en bokföringsapp med stora begränsningar vad gäller komplexitet. 

Lön är ett område som kan vara väldigt komplext. I arbetet med att skapa Cooach har vi implementerat lösningar som både innebär en stor volym och stor komplexitet vad gäller beräkningen. I klartext innebär det att vi kan hantera scheman, OB-ersättning, kompbanker m.m. Självklart med målet att automatisera så mycket som möjligt av såväl beräkning som inmatning. 

Tänk att enkelt kunna följa utvecklingen i alla bolag där man är med och bidrar som investerare? Att se siffror presenterade på ett enhetligt sätt trots olika affärsmodeller, kompetens i företaget m.m. Att kunna kommunicera med bolagen och dess styrelser på ett enhetligt sätt och kanske komma närmare verksamheten utan att det tar mer tid i anspråk. 

Vad är ett stort företag? I vår värld tänker vi på företag med mer än hundra anställda och en historik som präglar arbetssätt och kultur. Denna typ av företag lever idag farligare än någonsin. Digitaliseringen sätter press på såväl erbjudandet och affärsmodellen som den interna effektiviteten för att fortsätta vara framgångsrika.  

Cooach har genomfört pilotprojekt i koncerner där målsättningen har varit att i skarpt läge testa nya innovativa lösningar på Ekonomi- och HR-processer och utmana organisationen för att bli mer entreprenöriella. Cooach kan bidra till att sänka kostnader radikalt med en ROI som räknas i ett fåtal månader. Vi bortser från hur befintliga leverantörer prissätter och hanterar projekt utan applicerar vårt entreprenörstänk - där ekonomiska resurser oftast är en bristvara - rakt av.

Alla företag måste ifrågasätta sin affär och stödprocesser utifrån digitaliseringens påverkan. Inom alla områden. Från hur erbjudandet kan konkurrensutsättas via attraktiviteten som arbetsgivare till automatisering av processer. 

Cooach har utvecklat och applicerat en metod på ett antal företag i behov av just detta. Metoden bygger på att ta sig an frågeställningarna på ett långsiktigt sätt. Att involvera hela verksamheten och genomföra små väl avgränsade projekt som innebär omedelbara förändringar. Detta som motsats till projekt som ska åstadkomma stora förändringar på kort sikt men allt som oftast resulterar i höga kostnader och ej uppnådda mål. Cooach strukturerar arbetet och bidrar med en bred referensram skapad av konrketa erfarenheter. 

Artificiell Intelligens och maskininlärning används idag ofta för att påskina att en tjänst är mer avancerad än vad den egentligen är. De flesta företag kan dock redan idag dra nytta av att arbeta med teknik för att automatisera konversationer, analysera stora mängder data och kombinera externa och interna datakällor för att skapa proaktivitet. Cooach har kompetensen för att kunna föra en dialog på rätt nivå och se till att företaget kommer igång.

Att vara styrelseledamot i ett entreprenörsbolag har alltid varit en utmaning. Digitaliseringen har inte gjort det lättare och även i större bolag behöver styrelsearbetet reformeras. Framförallt tänker vi på styrelsens förmåga att ta del av information på ett enkelt sätt och bli mer oberoende av entreprenören och ledningen i sitt arbete. Både för att bidra till bolagets utveckling men också för att kunna hantera det ansvar det innebär att sitta i styrelsen.

Tillsammans ser vi till att styrelsen erhåller en kvalitetssäkrad finansiell rapportering och en kommunikationsplattform att använda för både styrelseintern kommunikation likväl som kommunikation med bolaget. Och inte minst möjligheten att följa dialoger som pågår i verksamheten och därmed få en bättre känsla för hur det ser ut i det dagliga arbetet.

Men den verkliga innovationen ligger i Cooachs egenutvecklade koncept för transparens och beslutsfattande. Detta bygger på en digital plattform framtagen tillsammans med Mevisio som visualiserar aktiviteter i företaget och sammanför dessa till beslutspunkter för styrelsen. Du kommer att arbeta med denna själv och det blir naturligt för dig att introducera i bolagen.

Mobirise